SUDSKI TUMAČ

Šta je sudski tumač (sudski prevodilac)?

Sudski tumač je osoba ovlašćena od strane suda da izdaje overeni prevod dokumenata, koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.

Sudski tumač mora da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da poseduje potpuno znanje jezika sa koga se prevodi i na koji se prevodi pisani tekst ili usmeni govor, kao i da poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi ili na koji se prevodi. Neophodno je da ima završen kurs za sudske tumače.

To je lice koje je dobilo rešenje o postavljenju za stalnog sudskog tumača I koje je ovlašćeno da vrši usmeni I pismeni prevod unutar jezičeke kombinacije za koju je imenovano. Ovo rešenje donosi minister pravde.

Sudski prevodi su prevodi koji su overeni pečatom sudskog tumača I takve prevode mogu da rade samo osobe koje su ovlašćene od Ministarstva pravde.

Da bi prevodi zvaničnih dokumenata bili prihvaćeni kao validni u drugim državama I od strane međunarodnih institucija, moraju biti prevedeni I overeni isključivo od strane sudskih tumača-sudskih prevodilaca.

Za koja dokumenta je potreban prevod sa overom sudskog tumača?

Overa sudskog tumača potrebna je za prevod ličnih dokumenata, prevod diploma i dodatka diploma, prevod poslovne i medicinske dokumentacije, pravnih i sudskih dokumenata.

Prevod ličnih dokumenata sa overom sudskog tumača

 • Izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih
 • Pasoši, lične karte i državljanstva
 • Potvrde o neosuđivanosti i potvrde da lice nije pod istragom
 • Vozačke i radne dozvole
 • Zdravstene, radne i vojne knjižice

Prevodi dokumenata za studiranje u inostranstvu sa overom sudskog tumača

 • Diploma, dodatak diplomi
 • Transkripti ocena
 • Uverenja
 • Sertifikati
 • Svedočanstva
 • Izjave
 • Naučni radovi

Prevod poslovne dokumentacije sa overom sudskog tumača

 • Izvodi iz registra
 • Izveštaji iz banaka
 • Potvrde
 • Tenderska dokumentacija
 • Ovlašćenja
 • Punomoćja
 • Statusna dokumentacija

Prevod medicinske dokumentacije sa overom sudskog tumača

 • Lekarski nalazi i uverenja
 • Otpusne liste
 • Dijagnoze
 • Kartoni vakcinacije

Prevod pravnih i sudskih dokumenata sa overom sudskog tumača

 • Ugovori
 • Tužbe
 • Presude
 • Dokazni materijali
 • Nalazi veštaka
 • Zakoni

U NAŠOJ PREVODILAČKOJ AGENCIJI PREVOD DOKUMENTA KAO I NJEGOVU OVERU MOŽE DA OBAVI:

Sudski tumač za albanski jezik

Sudski tumač za arapski jezik

Sudski tumač za bugarski jezik

Sudski tumač za  češki jezik

Sudski tumač za danski jezik

Sudski tumač za engleski jezik

Sudski tumač za francuski jezik

Sudski tumač za grčki jezik

Sudski tumač za holandski jezik

Sudski tumač za hrvatski jezik

Sudski tumač za italijanski jezik

Sudski tumač za japanski jezik

Sudski tumač za kineski jezik

Sudski tumač za mađarski jezik

Sudski tumač za makedonski jezik

Sudski tumač za nemački jezik

Sudski tumač za norveški jezik

Sudski tumač za poljski jezik

Sudski tumač za portugalski jezik

Sudski tumač za rumunski jezik

Sudski tumač za ruski jezik

Sudski tumač za slovački jezik

Sudski tumač za slovenački jezik

Sudski tumač za španski jezik

Sudski tumač za švedski jezik

Sudski tumač za turski jezik